ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันนักยอวาทีน้อย [16 พฤศจิกายน 2560 08.33 น.] อ่าน 384