ขยายเวลารับสมัครนักเรียนศึกษาต่อหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ [08 พฤษภาคม 2564 13.00 น.] อ่าน 88
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 2563 [21 เมษายน 2564 11.06 น.] อ่าน 91
ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 [20 เมษายน 2564 08.57 น.] อ่าน 122
ประกาศค่าเป้าหมาย มฐ.การศึกษา ปี 2562 [11 สิงหาคม 2562 10.33 น.] อ่าน 121
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนนากระแซงศึกษา [03 เมษายน 2560 17.12 น.] อ่าน 659
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 [03 เมษายน 2560 17.11 น.] อ่าน 233