งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์เครือข่ายบูรพา สังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 5 [03 กันยายน 2562 10.20 น.] อ่าน 237
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ [12 มีนาคม 2562 05.58 น.] อ่าน 117
หนังสือ "ลอยกระทง รักษ์น้ำ รักวัฒนธรรม" [25 พฤศจิกายน 2561 11.49 น.] อ่าน 129
การส่งตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา [25 พฤศจิกายน 2561 11.46 น.] อ่าน 100
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏ [14 พฤศจิกายน 2561 09.01 น.] อ่าน 152
ประกาศโรงเรียนบ้านถ้าแข้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโ [10 พฤศจิกายน 2561 12.54 น.] อ่าน 136
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโ [10 พฤศจิกายน 2561 12.52 น.] อ่าน 84
ประกาศโรงเรียนบ้านเลิงแสง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงาน [10 พฤศจิกายน 2561 12.51 น.] อ่าน 93
ประกาศโรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บารุง) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ [10 พฤศจิกายน 2561 12.49 น.] อ่าน 72
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างป [10 พฤศจิกายน 2561 12.46 น.] อ่าน 67