O 48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [01 กันยายน 2563 18.50 น.] อ่าน 46
O 47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [01 กันยายน 2563 18.44 น.] อ่าน 54
O 46 มาตรการป้องกันการรับสินบน [01 กันยายน 2563 18.38 น.] อ่าน 58
O 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [01 กันยายน 2563 18.29 น.] อ่าน 50
O 44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [01 กันยายน 2563 18.21 น.] อ่าน 58
O 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [01 กันยายน 2563 17.56 น.] อ่าน 42
O 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [01 กันยายน 2563 17.42 น.] อ่าน 68
O 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [01 กันยายน 2563 16.47 น.] อ่าน 49
O 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [01 กันยายน 2563 15.41 น.] อ่าน 56
O 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต [01 กันยายน 2563 15.29 น.] อ่าน 44