ประกาศการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) [07 กรกฎาคม 2564 10.50 น.] อ่าน 24
ประกาศการเปิดภาคเรียน [15 พฤษภาคม 2564 15.44 น.] อ่าน 37
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไฮ [06 สิงหาคม 2563 14.45 น.] อ่าน 79
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี [06 มีนาคม 2563 14.14 น.] อ่าน 95
งานมุทิตาจิต [04 กันยายน 2562 13.18 น.] อ่าน 183
เพจโรงเรียน [30 กรกฎาคม 2562 10.33 น.] อ่าน 170