วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ [23 กันยายน 2563 13.40 น.] อ่าน 72
จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ [23 กันยายน 2563 13.39 น.] อ่าน 63
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 5) [23 กันยายน 2563 13.38 น.] อ่าน 49
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 4) [23 กันยายน 2563 13.37 น.] อ่าน 46
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 3) [23 กันยายน 2563 13.36 น.] อ่าน 48
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ ณ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ (วันที่ 2) [23 กันยายน 2563 13.35 น.] อ่าน 23
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการประเมินตนเองก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [23 กันยายน 2563 13.34 น.] อ่าน 28
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา [23 กันยายน 2563 13.32 น.] อ่าน 15
ขอขอบคุณทีมกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโพนนาแก้ว [23 กันยายน 2563 13.30 น.] อ่าน 28
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูโพนนาแก้ว [16 กันยายน 2563 21.45 น.] อ่าน 59