เรื่อง ขยายเวลา งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (On-site) [29 กรกฎาคม 2564 18.29 น.] อ่าน 13
ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (On-site) เป็นการชั่วคราว [06 กรกฎาคม 2564 19.23 น.] อ่าน 40
แจ้งผลการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 [29 มิถุนายน 2564 11.23 น.] อ่าน 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [12 มิถุนายน 2564 09.37 น.] อ่าน 178
ประกาศนักเรียนที่รับเกียรติบัตรที่มีผลการเรียนเพิ่มขึ้น [10 มิถุนายน 2564 15.15 น.] อ่าน 109
ประกาศ เลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [01 มิถุนายน 2564 17.26 น.] อ่าน 130
รางวัลระดับเหรียญทอง จากรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" [31 พฤษภาคม 2564 18.34 น.] อ่าน 89
ผลการพิจารณาการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป (เพิ่มเติม) [30 พฤษภาคม 2564 15.07 น.] อ่าน 90
รายชื่อนักเรียนที่ดำเนินการสมัครเรียนยังไม่สมบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [28 พฤษภาคม 2564 21.13 น.] อ่าน 94
ผลการพิจารณาการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 [28 พฤษภาคม 2564 21.11 น.] อ่าน 86