แผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 [02 กรกฎาคม 2561 12.34 น.] อ่าน 124
คำสั่งมอบหมายงาน ปี 2561 [01 มิถุนายน 2561 13.54 น.] อ่าน 297
แบบ ประเมินตนเอง 2560 (SAR) [14 มีนาคม 2561 12.14 น.] อ่าน 163
งานธุรการชั้นเรียน [09 สิงหาคม 2560 06.26 น.] อ่าน 280
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราขการ 2560 [01 สิงหาคม 2560 05.56 น.] อ่าน 144
แบบฟร์อม ยืมเงินไปราชการ [01 สิงหาคม 2560 04.34 น.] อ่าน 123
แบบฟร์อม สรุปโครงการ ปี 2560 [01 สิงหาคม 2560 02.05 น.] อ่าน 531
ฟร์อมขออนุมัติใช้เงินโครงการ [31 กรกฎาคม 2560 06.04 น.] อ่าน 5356
ประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2560-2562 [21 กรกฎาคม 2560 07.01 น.] อ่าน 293
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง กำนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [21 กรกฎาคม 2560 05.23 น.] อ่าน 222