หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โรงพยาบาลเทิงให้บริการตรวจฟันแก่นักเรียน [09 สิงหาคม 2562 17.38 น.] อ่าน 62