การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562 [21 ตุลาคม 2562 10.20 น.] อ่าน 6
การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านผาแล [29 กันยายน 2562 00.41 น.] อ่าน 40
การให้บริการทันตกรรมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอ โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562 [08 สิงหาคม 2562 15.54 น.] อ่าน 22
การให้คำปรึกษาสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่ โรงเรียนบ้านผาแล ปีกศ. 2562 [08 สิงหาคม 2562 15.43 น.] อ่าน 26
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงงานทักษะอาชีพในโครงการมูลนิธิ พชภ. โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีกศ. 2562 [08 สิงหาคม 2562 15.37 น.] อ่าน 11
การกำกับ ติดตามและประเมินผล โครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีกศ. 2562 [07 สิงหาคม 2562 13.28 น.] อ่าน 8
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงการนักเรียนพักนอน โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562 [07 สิงหาคม 2562 13.25 น.] อ่าน 9