ประกาศ วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 [31 พฤษภาคม 2564 14.52 น.] อ่าน 41
ประกาศ!! สรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวันของโรงเรียน [10 พฤษภาคม 2564 15.11 น.] อ่าน 81
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา [05 กุมภาพันธ์ 2564 23.06 น.] อ่าน 50
ประกาศการเปิดการเรียนการสอนสถานศึกษา [05 กุมภาพันธ์ 2564 22.48 น.] อ่าน 157
ประกาศประกาศโรงเรียนวัดประชานาถ ฉบับที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนที่บ้าน ตั้ [02 มกราคม 2564 13.20 น.] อ่าน 64
ประกาศประกาศโรงเรียนวัดประชานาถ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนที่บ้าน ตั้งแต่ในวันที [20 ธันวาคม 2563 23.05 น.] อ่าน 110
สรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวัน [23 พฤศจิกายน 2563 19.36 น.] อ่าน 122
มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดประชานาถ ช่วงโควิด 19 [30 มิถุนายน 2563 12.27 น.] อ่าน 143
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 [01 มิถุนายน 2563 14.39 น.] อ่าน 88
ขอความร่วมมือให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ [29 พฤษภาคม 2563 12.05 น.] อ่าน 79