ประกาศประกาศโรงเรียนวัดประชานาถ ฉบับที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนที่บ้าน ตั้ [02 มกราคม 2564 13.20 น.] อ่าน 19
ประกาศประกาศโรงเรียนวัดประชานาถ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนที่บ้าน ตั้งแต่ในวันที [20 ธันวาคม 2563 23.05 น.] อ่าน 51
สรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวัน [23 พฤศจิกายน 2563 19.36 น.] อ่าน 31
มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดประชานาถ ช่วงโควิด 19 [30 มิถุนายน 2563 12.27 น.] อ่าน 62
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 [01 มิถุนายน 2563 14.39 น.] อ่าน 60
ขอความร่วมมือให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ [29 พฤษภาคม 2563 12.05 น.] อ่าน 48
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ป.1 - ป.6 ทุกท่านทราบ ในพรุ่งนี้วันอังคารที่ 19 [18 พฤษภาคม 2563 19.12 น.] อ่าน 76
TOT ดำเนินการติดตั้งวงจรสัญญาณให้บริการอินเทอร์เน็ตสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) [01 พฤษภาคม 2563 21.02 น.] อ่าน 99
เลื่อนวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน และวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [23 เมษายน 2563 13.56 น.] อ่าน 89
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับชาติ [03 เมษายน 2563 14.25 น.] อ่าน 69