คณะผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดอ่างทอง( อ่างทองพิทยาคาร) [14 มกราคม 2561 06.47 น.] อ่าน 294
โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี 2559 สูงกว่าระดับ [20 กันยายน 2560 02.36 น.] อ่าน 174
School Sponsor โรงเรียนประชารัฐมาติดตามการผลการดำเนินการ [28 สิงหาคม 2560 09.00 น.] อ่าน 154
การประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนครั้งที่ 1 [24 มิถุนายน 2560 16.54 น.] อ่าน 158
บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มหาชนจำกัดมอบสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ [24 มิถุนายน 2560 16.47 น.] อ่าน 227
การประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการ [05 มีนาคม 2560 23.44 น.] อ่าน 126
นำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ [31 มกราคม 2560 19.28 น.] อ่าน 179
นายพิษณุ สุขนิติ มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) [28 มกราคม 2560 12.19 น.] อ่าน 477
รางวัลครูดีเด่น กิจกรรมวันครู วันที่ 16 มกราคม 2560 [21 มกราคม 2560 18.57 น.] อ่าน 347
โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 [03 กรกฎาคม 2559 11.23 น.] อ่าน 132