ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 3 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [25 พฤศจิกายน 2563 12.21 น.] อ่าน 15