การก่อสร้างอาคารเรียนสปช.105/29 [21 พฤศจิกายน 2561 19.31 น.] อ่าน 157