ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: บ้านกุดธาตุ เมื่อ 25 มกราคม 2562 19.23 น. อ่าน 60