O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [03 สิงหาคม 2562 10.33 น.] อ่าน 47
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [03 สิงหาคม 2562 10.30 น.] อ่าน 42
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [03 สิงหาคม 2562 10.27 น.] อ่าน 48
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ [02 สิงหาคม 2562 23.47 น.] อ่าน 43