ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 324 ล/41 (หลังคาทรงไทย) [21 มกราคม 2563 11.00 น.] อ่าน 192