ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ 216 ล. และปรับปรุงซ่อมแซม ห [20 มกราคม 2564 16.17 น.] อ่าน 38
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [20 มกราคม 2564 16.14 น.] อ่าน 40
ตัวอย่างรายงานขอซื้อขอจ้าง [08 มกราคม 2564 15.14 น.] อ่าน 41
ตัวอย่างเอกสารแต่งตั้งกรรมการ [08 มกราคม 2564 15.13 น.] อ่าน 32
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา [08 มกราคม 2564 15.12 น.] อ่าน 34
ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน [08 มกราคม 2564 15.09 น.] อ่าน 30
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับม.ต้น ชุดอุต [12 เมษายน 2561 09.44 น.] อ่าน 178
ประกาศโรงเรียนน้้าดิบวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม [30 มีนาคม 2561 10.07 น.] อ่าน 134
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [30 มีนาคม 2561 09.48 น.] อ่าน 132
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [09 มีนาคม 2561 14.44 น.] อ่าน 133