ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (งานปูพื้นกระเบื้องอาค [16 เมษายน 2564 13.07 น.] อ่าน 10
ซื้อพัดลมติดผนัง พัดลมโคจร เพื่อใช้งานในห้องเรียน จำนวน ๔ รายการ [16 เมษายน 2564 12.17 น.] อ่าน 7
ซื้อพัดลมติดผนัง พัดลมโคจร เพื่อใช้งานในห้องเรียน จำนวน ๔ รายการ [16 เมษายน 2564 12.16 น.] อ่าน 9
ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๒๒ รายการ [16 เมษายน 2564 10.16 น.] อ่าน 7
ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๒๒ รายการ [16 เมษายน 2564 10.12 น.] อ่าน 5
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม เพื่อสนับสนุนครูและบุคลากรในการรับประเมินและนำเสนอผลงานเลื่อนวิทยฐ [16 เมษายน 2564 10.12 น.] อ่าน 4
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม เพื่อสนับสนุนครูและบุคลากรในการรับประเมินและนำเสนอผลงานเลื่อนวิทยฐ [16 เมษายน 2564 10.11 น.] อ่าน 7
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดกิจกรรม English Camp ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๔๑ รายการ [16 เมษายน 2564 10.00 น.] อ่าน 3
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดกิจกรรม English Camp ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๔๑ รายการ [16 เมษายน 2564 09.59 น.] อ่าน 3
จ้างเหมาทำป้ายติดกรงขยะ [08 เมษายน 2564 15.54 น.] อ่าน 11