ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นปร [19 เมษายน 2564 14.08 น.] อ่าน 1
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับ นักเรียนระดับชั้นอนุบ [19 เมษายน 2564 14.08 น.] อ่าน 5
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู รุ่น A [16 เมษายน 2564 16.20 น.] อ่าน 9
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู รุ่น ASMA๑๘ [16 เมษายน 2564 16.20 น.] อ่าน 7
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน [02 เมษายน 2564 11.03 น.] อ่าน 11
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียน [02 เมษายน 2564 11.03 น.] อ่าน 12
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ [02 เมษายน 2564 11.00 น.] อ่าน 16
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานและเก็บส [31 มีนาคม 2564 13.05 น.] อ่าน 8
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานและเก็บสินค้า [31 มีนาคม 2564 13.05 น.] อ่าน 6
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมเข้าค่า [30 มีนาคม 2564 18.53 น.] อ่าน 17