ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบอาคารเรียน 105ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา [16 มีนาคม 2563 11.11 น.] อ่าน 47
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [05 พฤศจิกายน 2561 15.00 น.] อ่าน 32
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.๑๐๓๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน [21 ธันวาคม 2560 14.52 น.] อ่าน 107
ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ด้วยวิธีประกวดรำคำ [22 พฤศจิกายน 2560 03.02 น.] อ่าน 84
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [13 สิงหาคม 2558 09.37 น.] อ่าน 174