แผนปฏิบัติการ ปี 62 [15 มกราคม 2563 12.26 น.] อ่าน 165
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต [14 มกราคม 2563 10.42 น.] อ่าน 160
แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส [14 มกราคม 2563 10.39 น.] อ่าน 153
บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2562 [13 มกราคม 2563 13.40 น.] อ่าน 144
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 62 [13 มกราคม 2563 13.39 น.] อ่าน 123
แบบบันทึกการกำกับติดตาม นิเทศการปฏิบัติงาน โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส [20 ธันวาคม 2562 09.39 น.] อ่าน 258
SAR โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส [31 พฤษภาคม 2562 15.57 น.] อ่าน 391
ปฏิทินการดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [04 ธันวาคม 2561 10.20 น.] อ่าน 995
ปฏิทินการดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [04 ธันวาคม 2561 10.18 น.] อ่าน 369
รายละเอียดแนบท้ายข้อตกลงในการปฏิบัติงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ภาระงาน และเป้าหมาย [04 ธันวาคม 2561 10.16 น.] อ่าน 329