รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [30 เมษายน 2564 19.19 น.] อ่าน 56
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่ [07 เมษายน 2564 17.17 น.] อ่าน 58
การใช้เกมในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [23 มีนาคม 2564 23.29 น.] อ่าน 93
การพัฒนาชุดการสอน รายวิชาช่างเดินสายไฟในอาคาร (ง30262) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี [23 มีนาคม 2564 23.28 น.] อ่าน 66
การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้าน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ส31104 [23 มีนาคม 2564 23.15 น.] อ่าน 43
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงในธรรมชาติ โดยใช้เกม ประกอบการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นมัธ [23 มีนาคม 2564 23.11 น.] อ่าน 54
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ม.4 โดยใช้แบบจำลองเซลล์ [23 มีนาคม 2564 23.10 น.] อ่าน 52
การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง 2 เรื่อง มารยาทไทย โดยใช้โปรแกรม Kahoot [23 มีนาคม 2564 23.09 น.] อ่าน 14
การใช้ CAI ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกายมนษย [23 มีนาคม 2564 23.08 น.] อ่าน 14
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษพื [23 มีนาคม 2564 23.06 น.] อ่าน 21