การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องพลังงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธ [19 กุมภาพันธ์ 2563 14.44 น.] อ่าน 125
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงา [20 ธันวาคม 2561 11.10 น.] อ่าน 742
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธ [13 มีนาคม 2561 13.22 น.] อ่าน 993
รายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร [27 มกราคม 2560 09.31 น.] อ่าน 4549