การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย โดยใช้กระบวนการสอน GPAS สำห [20 มีนาคม 2564 18.33 น.] อ่าน 115
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การแต่งคําประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่ว [20 มีนาคม 2564 18.31 น.] อ่าน 84
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแอล ที เสริมด้วยกระบวนการเก้ปัญหา ของโพลยาและแบบฝึกทักษะที่มีต่อความ [20 มีนาคม 2564 18.28 น.] อ่าน 92
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ [20 มีนาคม 2564 14.18 น.] อ่าน 119
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝ [20 มีนาคม 2564 12.26 น.] อ่าน 105
รายงานวิจัย การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากขวดพลาสติก โดย คุณครู [20 มีนาคม 2564 12.23 น.] อ่าน 70
ผลการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา ต่อการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการค [24 กุมภาพันธ์ 2563 16.36 น.] อ่าน 167
การแก้ปัญหาการจำแจกการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [23 กุมภาพันธ์ 2563 20.57 น.] อ่าน 183
การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเร [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.42 น.] อ่าน 168
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมื [23 กุมภาพันธ์ 2563 13.17 น.] อ่าน 243