เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมมือน้อยสร้า [05 ธันวาคม 2562 13.30 น.] อ่าน 118
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างสมาธิของเด็กปฐมวัยช [05 ธันวาคม 2562 12.58 น.] อ่าน 140
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรมทางสังคมของ [05 ธันวาคม 2562 12.50 น.] อ่าน 124