ID PlAN ของครู ผู้บริหาร สถานศึกษา [04 มีนาคม 2561 09.19 น.] อ่าน 10322
ตัวอย่าง แบบรายงานSar ของตนเอง โดยใช้ไฟล์ excel [04 มีนาคม 2561 09.15 น.] อ่าน 10668
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ท้องถิ่นอำเภอแม่สาย รายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นอำเภอแม่สาย [02 พฤษภาคม 2560 08.38 น.] อ่าน 344
แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง ทบทวนการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน สำหรับนักเรีย [30 เมษายน 2560 09.43 น.] อ่าน 445