วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยการเล่านิทานและการติดตามผล ชั้นอนุบาลปีที่ 2 [29 ตุลาคม 2562 14.02 น.] อ่าน 139
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Power Point) [12 กันยายน 2562 10.52 น.] อ่าน 308
ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ [12 กันยายน 2562 10.08 น.] อ่าน 63