รายงานกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 [11 กันยายน 2563 09.38 น.] อ่าน 103
รายงานการวิจัย การนิเทศแบบโค้ช การสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Base Learning : CBL) กิจกรรมเพิ [14 พฤษภาคม 2562 11.55 น.] อ่าน 233
รายงานการวิจัย การศึกษาผลการบริหารจัดการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ Online [13 พฤษภาคม 2562 16.20 น.] อ่าน 792
บทเรียน Online วช.3 [16 พฤษภาคม 2560 11.36 น.] อ่าน 470
จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT ตามรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน DODE [14 กุมภาพันธ์ 2560 16.57 น.] อ่าน 449
รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๓ [26 ธันวาคม 2559 19.58 น.] อ่าน 321