O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [23 กันยายน 2563 17.13 น.] อ่าน 36
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [23 กันยายน 2563 17.03 น.] อ่าน 35
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [23 กันยายน 2563 16.40 น.] อ่าน 32
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [19 กันยายน 2563 13.52 น.] อ่าน 45
111 [19 กันยายน 2563 13.50 น.] อ่าน 26
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [09 กันยายน 2563 09.58 น.] อ่าน 91
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [28 สิงหาคม 2563 08.54 น.] อ่าน 101
o28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล [27 สิงหาคม 2563 15.37 น.] อ่าน 77
O34เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารโรงเรียนวัดโพธิ์งาม [27 สิงหาคม 2563 15.00 น.] อ่าน 85
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชาอบ [27 สิงหาคม 2563 14.29 น.] อ่าน 76