มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [25 กรกฎาคม 2562 12.56 น.] อ่าน 36
แผนป้องกันการทุจริต [23 กรกฎาคม 2562 17.39 น.] อ่าน 50
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [19 กรกฎาคม 2562 11.19 น.] อ่าน 45
มาตรการป้องกันการรับสินบน [19 กรกฎาคม 2562 11.15 น.] อ่าน 30
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต [19 กรกฎาคม 2562 11.12 น.] อ่าน 54
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [18 กรกฎาคม 2562 14.27 น.] อ่าน 110
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ [18 กรกฎาคม 2562 12.36 น.] อ่าน 33
แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ [14 กรกฎาคม 2562 16.21 น.] อ่าน 56
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [05 พฤษภาคม 2562 08.27 น.] อ่าน 482
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [17 สิงหาคม 2561 08.38 น.] อ่าน 180