OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต [16 กันยายน 2563 18.27 น.] อ่าน 69
OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน [16 กันยายน 2563 18.25 น.] อ่าน 58
OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [16 กันยายน 2563 18.24 น.] อ่าน 67
OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม [16 กันยายน 2563 18.22 น.] อ่าน 55
OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [16 กันยายน 2563 18.21 น.] อ่าน 51
OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [16 กันยายน 2563 18.19 น.] อ่าน 29
OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [16 กันยายน 2563 18.11 น.] อ่าน 37
OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [16 กันยายน 2563 18.10 น.] อ่าน 32
OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [16 กันยายน 2563 18.08 น.] อ่าน 33
OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี [16 กันยายน 2563 18.06 น.] อ่าน 35