O17 : E-Service [07 กันยายน 2563 19.25 น.] อ่าน 138
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน [06 กันยายน 2563 09.39 น.] อ่าน 53
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [06 กันยายน 2563 09.10 น.] อ่าน 61
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [19 สิงหาคม 2563 14.38 น.] อ่าน 80
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [19 สิงหาคม 2563 14.33 น.] อ่าน 75
O44:มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [19 สิงหาคม 2563 14.18 น.] อ่าน 52
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [19 สิงหาคม 2563 14.06 น.] อ่าน 43
O46 : มาตรการการรับสินบน [19 สิงหาคม 2563 13.58 น.] อ่าน 45
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [19 สิงหาคม 2563 13.50 น.] อ่าน 45
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [19 สิงหาคม 2563 13.27 น.] อ่าน 53