การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการสุจริต [15 กันยายน 2563 20.38 น.] อ่าน 18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [15 กันยายน 2563 20.33 น.] อ่าน 20
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงาน [15 กันยายน 2563 20.31 น.] อ่าน 6
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา [15 กันยายน 2563 20.29 น.] อ่าน 22
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต [15 กันยายน 2563 20.27 น.] อ่าน 12
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต [15 กันยายน 2563 20.24 น.] อ่าน 17
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [15 กันยายน 2563 20.15 น.] อ่าน 14
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [15 กันยายน 2563 20.08 น.] อ่าน 22
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี [15 กันยายน 2563 19.43 น.] อ่าน 16
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [15 กันยายน 2563 19.40 น.] อ่าน 15