O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [28 กันยายน 2563 13.20 น.] อ่าน 61
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [28 กันยายน 2563 13.19 น.] อ่าน 56
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน [28 กันยายน 2563 13.18 น.] อ่าน 54
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [28 กันยายน 2563 13.16 น.] อ่าน 44
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [28 กันยายน 2563 13.13 น.] อ่าน 46
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน [28 กันยายน 2563 11.17 น.] อ่าน 73
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร [28 กันยายน 2563 11.16 น.] อ่าน 38
O3 : อำนาจหน้าที่ [28 กันยายน 2563 11.15 น.] อ่าน 46
O4 : แผนพัฒนาสถานศึกษา [28 กันยายน 2563 11.14 น.] อ่าน 45
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน [28 กันยายน 2563 11.13 น.] อ่าน 38