043การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [13 สิงหาคม 2563 13.54 น.] อ่าน 55
041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [13 สิงหาคม 2563 13.47 น.] อ่าน 70
040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [13 สิงหาคม 2563 13.43 น.] อ่าน 59
039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [13 สิงหาคม 2563 13.39 น.] อ่าน 66
042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [11 สิงหาคม 2563 12.02 น.] อ่าน 64
036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [04 สิงหาคม 2563 10.50 น.] อ่าน 75
037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [03 สิงหาคม 2563 11.17 น.] อ่าน 51
038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [03 สิงหาคม 2563 10.58 น.] อ่าน 29
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [31 กรกฎาคม 2563 16.46 น.] อ่าน 75
033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [31 กรกฎาคม 2563 16.08 น.] อ่าน 67