043การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [13 สิงหาคม 2563 13.54 น.] อ่าน 71
041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [13 สิงหาคม 2563 13.47 น.] อ่าน 94
040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [13 สิงหาคม 2563 13.43 น.] อ่าน 85
039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [13 สิงหาคม 2563 13.39 น.] อ่าน 83
042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [11 สิงหาคม 2563 12.02 น.] อ่าน 79
036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [04 สิงหาคม 2563 10.50 น.] อ่าน 85
037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [03 สิงหาคม 2563 11.17 น.] อ่าน 64
038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [03 สิงหาคม 2563 10.58 น.] อ่าน 41
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [31 กรกฎาคม 2563 16.46 น.] อ่าน 87
033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [31 กรกฎาคม 2563 16.08 น.] อ่าน 77