O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [16 สิงหาคม 2562 15.44 น.] อ่าน 23
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [16 สิงหาคม 2562 15.44 น.] อ่าน 27
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน [16 สิงหาคม 2562 15.43 น.] อ่าน 23
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [16 สิงหาคม 2562 15.43 น.] อ่าน 26
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [16 สิงหาคม 2562 15.43 น.] อ่าน 21
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [16 สิงหาคม 2562 15.42 น.] อ่าน 14
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [16 สิงหาคม 2562 15.42 น.] อ่าน 13
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [16 สิงหาคม 2562 15.42 น.] อ่าน 20
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน [16 สิงหาคม 2562 15.41 น.] อ่าน 22
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [16 สิงหาคม 2562 15.41 น.] อ่าน 20