O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 15.44 น. อ่าน 8
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 15.44 น. อ่าน 7
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 15.43 น. อ่าน 5
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 15.43 น. อ่าน 7
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 15.43 น. อ่าน 4
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 15.42 น. อ่าน 4
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 15.42 น. อ่าน 3
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 15.42 น. อ่าน 9
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 15.41 น. อ่าน 10
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 15.41 น. อ่าน 12