o4 แผนยุทศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [04 กันยายน 2563 11.10 น.] อ่าน 54
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [31 กรกฎาคม 2563 13.16 น.] อ่าน 86
O10 : แผนดำเนินการประจำปี [03 สิงหาคม 2562 00.01 น.] อ่าน 83
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน [03 สิงหาคม 2562 00.00 น.] อ่าน 63
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [02 สิงหาคม 2562 23.58 น.] อ่าน 67
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน [02 สิงหาคม 2562 23.57 น.] อ่าน 57
O14 : มาตรฐานการให้บริการ [02 สิงหาคม 2562 23.55 น.] อ่าน 50
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [02 สิงหาคม 2562 23.54 น.] อ่าน 20
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [02 สิงหาคม 2562 23.53 น.] อ่าน 32
O17 : E-Service [02 สิงหาคม 2562 23.51 น.] อ่าน 58