O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน [09 ตุลาคม 2562 16.59 น.] อ่าน 40
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต [10 สิงหาคม 2562 21.58 น.] อ่าน 27
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต [10 สิงหาคม 2562 21.55 น.] อ่าน 52
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [10 สิงหาคม 2562 21.37 น.] อ่าน 50
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [10 สิงหาคม 2562 21.29 น.] อ่าน 64
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [10 สิงหาคม 2562 21.26 น.] อ่าน 24
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล [10 สิงหาคม 2562 21.19 น.] อ่าน 24
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [10 สิงหาคม 2562 21.16 น.] อ่าน 18
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [10 สิงหาคม 2562 20.47 น.] อ่าน 26
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [10 สิงหาคม 2562 20.43 น.] อ่าน 18