O10 แผนการดำเนินงานประจำปี [10 กันยายน 2563 16.38 น.] อ่าน 71
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน [10 กันยายน 2563 16.14 น.] อ่าน 98
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [10 กันยายน 2563 16.13 น.] อ่าน 51
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [10 กันยายน 2563 16.12 น.] อ่าน 67
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [10 กันยายน 2563 16.11 น.] อ่าน 64
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [10 กันยายน 2563 16.10 น.] อ่าน 38
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการ [10 กันยายน 2563 16.04 น.] อ่าน 42
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [10 กันยายน 2563 16.02 น.] อ่าน 39
O19 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [10 กันยายน 2563 16.00 น.] อ่าน 33
O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี [10 กันยายน 2563 15.59 น.] อ่าน 36