O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน [10 กันยายน 2563 17.03 น.] อ่าน 38
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [10 กันยายน 2563 16.33 น.] อ่าน 38
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [10 กันยายน 2563 16.16 น.] อ่าน 56
O14 : มาตรฐานการให้บริการ [10 กันยายน 2563 15.00 น.] อ่าน 54
O16 : รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [10 กันยายน 2563 14.54 น.] อ่าน 40
O16 : รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [10 กันยายน 2563 13.42 น.] อ่าน 18
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต [09 กันยายน 2563 16.37 น.] อ่าน 42
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [09 กันยายน 2563 15.37 น.] อ่าน 45
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปรจำปี [09 กันยายน 2563 15.14 น.] อ่าน 43
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [09 กันยายน 2563 14.49 น.] อ่าน 36