O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน [10 กันยายน 2563 17.03 น.] อ่าน 13
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [10 กันยายน 2563 16.33 น.] อ่าน 15
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [10 กันยายน 2563 16.16 น.] อ่าน 26
O14 : มาตรฐานการให้บริการ [10 กันยายน 2563 15.00 น.] อ่าน 15
O16 : รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [10 กันยายน 2563 14.54 น.] อ่าน 20
O16 : รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [10 กันยายน 2563 13.42 น.] อ่าน 6
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต [09 กันยายน 2563 16.37 น.] อ่าน 20
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [09 กันยายน 2563 15.37 น.] อ่าน 27
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปรจำปี [09 กันยายน 2563 15.14 น.] อ่าน 29
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [09 กันยายน 2563 14.49 น.] อ่าน 22