ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 2563 [15 พฤษภาคม 2564 01.03 น.] อ่าน 27
หลักสูตรทุจริตโรงเรียนบ้านสามัคคีชัย พ.ศ.2563 [14 พฤษภาคม 2564 22.43 น.] อ่าน 27
O10 : แผนดำเนินการประจำปี [02 สิงหาคม 2562 17.16 น.] อ่าน 54
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน [02 สิงหาคม 2562 17.15 น.] อ่าน 48
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [02 สิงหาคม 2562 17.15 น.] อ่าน 50
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน [02 สิงหาคม 2562 17.14 น.] อ่าน 47
O14 : มาตรฐานการให้บริการ [02 สิงหาคม 2562 17.13 น.] อ่าน 52
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [02 สิงหาคม 2562 17.12 น.] อ่าน 23
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [02 สิงหาคม 2562 17.11 น.] อ่าน 22
O17 : E-Service [02 สิงหาคม 2562 17.10 น.] อ่าน 28