O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน [02 สิงหาคม 2562 19.43 น.] อ่าน 36
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [02 สิงหาคม 2562 19.42 น.] อ่าน 49
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [02 สิงหาคม 2562 19.41 น.] อ่าน 43
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [02 สิงหาคม 2562 19.40 น.] อ่าน 56
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [02 สิงหาคม 2562 19.39 น.] อ่าน 46
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [02 สิงหาคม 2562 19.37 น.] อ่าน 19
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน [02 สิงหาคม 2562 19.34 น.] อ่าน 28
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [02 สิงหาคม 2562 19.31 น.] อ่าน 24
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [02 สิงหาคม 2562 19.30 น.] อ่าน 30
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต [02 สิงหาคม 2562 19.28 น.] อ่าน 33