มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [18 กรกฎาคม 2562 14.14 น.] อ่าน 683
มาตรการการรับสินบน [18 กรกฎาคม 2562 14.12 น.] อ่าน 403
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [18 กรกฎาคม 2562 14.10 น.] อ่าน 432
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [18 กรกฎาคม 2562 14.09 น.] อ่าน 541
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [18 กรกฎาคม 2562 13.45 น.] อ่าน 124
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [11 กรกฎาคม 2562 16.47 น.] อ่าน 266
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [11 กรกฎาคม 2562 16.45 น.] อ่าน 342
รายงานการประเมินตนเองเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 [11 กรกฎาคม 2562 07.00 น.] อ่าน 86
แผนปฏิบัติการ2562 [11 กรกฎาคม 2562 06.38 น.] อ่าน 111
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [08 กรกฎาคม 2562 17.12 น.] อ่าน 532