O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [24 มีนาคม 2563 12.27 น.] อ่าน 63
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [24 มีนาคม 2563 12.25 น.] อ่าน 59
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [24 มีนาคม 2563 12.24 น.] อ่าน 44
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน [24 มีนาคม 2563 12.21 น.] อ่าน 47
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [24 มีนาคม 2563 12.17 น.] อ่าน 56
O48 : มาตรการตรวจการใช้ดุลพินิจ [24 มีนาคม 2563 12.15 น.] อ่าน 9
โครงสร้างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [23 กันยายน 2562 15.12 น.] อ่าน 322
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน [25 สิงหาคม 2562 20.25 น.] อ่าน 55
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร [21 สิงหาคม 2562 15.46 น.] อ่าน 60
O3 : อำนาจหน้าที่ [21 สิงหาคม 2562 15.45 น.] อ่าน 38