O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต [10 กันยายน 2563 20.38 น.] อ่าน 39
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [10 กันยายน 2563 20.37 น.] อ่าน 40
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา [10 กันยายน 2563 20.28 น.] อ่าน 45
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [10 กันยายน 2563 20.22 น.] อ่าน 49
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [10 กันยายน 2563 20.12 น.] อ่าน 36
O17 : E-Service [10 กันยายน 2563 17.36 น.] อ่าน 33
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียน [31 กรกฎาคม 2563 14.44 น.] อ่าน 33
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [15 สิงหาคม 2562 20.52 น.] อ่าน 53
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [15 สิงหาคม 2562 13.49 น.] อ่าน 69
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [15 สิงหาคม 2562 13.39 น.] อ่าน 117