O10 : แผนดำเนินการประจำปี [03 สิงหาคม 2562 10.04 น.] อ่าน 54
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน [03 สิงหาคม 2562 10.02 น.] อ่าน 42
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [03 สิงหาคม 2562 10.00 น.] อ่าน 40
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน [03 สิงหาคม 2562 09.59 น.] อ่าน 47
O14 : มาตรฐานการให้บริการ [03 สิงหาคม 2562 09.53 น.] อ่าน 39
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [03 สิงหาคม 2562 09.52 น.] อ่าน 25
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [03 สิงหาคม 2562 09.51 น.] อ่าน 21
O17 : E-Service [03 สิงหาคม 2562 09.50 น.] อ่าน 22
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี [03 สิงหาคม 2562 09.48 น.] อ่าน 23
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [03 สิงหาคม 2562 09.47 น.] อ่าน 27