O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [11 กันยายน 2563 15.25 น.] อ่าน 15
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [11 กันยายน 2563 15.16 น.] อ่าน 9
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [11 กันยายน 2563 10.16 น.] อ่าน 11
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล [11 กันยายน 2563 10.07 น.] อ่าน 10
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [11 กันยายน 2563 10.01 น.] อ่าน 16
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [11 กันยายน 2563 09.53 น.] อ่าน 12
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [11 กันยายน 2563 09.48 น.] อ่าน 18
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ [11 กันยายน 2563 09.35 น.] อ่าน 15
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี [11 กันยายน 2563 09.22 น.] อ่าน 13
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [11 กันยายน 2563 09.17 น.] อ่าน 20