หลักสูตรโรงเรียนห้วยเตยวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๓ [28 มิถุนายน 2563 13.16 น.] อ่าน 52
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561 [20 มิถุนายน 2563 15.08 น.] อ่าน 48
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี พุทธศักราช 2562 - 2565 [18 มิถุนายน 2563 11.32 น.] อ่าน 35
รายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 [10 มิถุนายน 2563 22.32 น.] อ่าน 68
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 [10 มิถุนายน 2563 21.47 น.] อ่าน 60