O8 Q&A ถาม-ตอบ [16 กันยายน 2563 19.35 น.] อ่าน 59
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [11 กันยายน 2563 10.38 น.] อ่าน 63
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [11 กันยายน 2563 09.55 น.] อ่าน 58
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี [10 กันยายน 2563 16.07 น.] อ่าน 53
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [10 กันยายน 2563 15.41 น.] อ่าน 68
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [10 กันยายน 2563 14.35 น.] อ่าน 33
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน [10 กันยายน 2563 14.33 น.] อ่าน 35
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [10 กันยายน 2563 14.25 น.] อ่าน 40
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน [10 กันยายน 2563 14.20 น.] อ่าน 47
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [10 กันยายน 2563 14.06 น.] อ่าน 29